Hưng Yên
TT Huyện Trạm sữa Hộ Đàn bò SL sữa/ ngày(kg)
1 Khoái châu Phạm Văn Quân Thiết trụ - Bình Minh     1,100
Anh Tịnh Xã Đông Kết 7 30 500
Anh hải Xã Đông Kết 14 40 800
Lê Văn Binh Thiết Trụ - Bình Minh     500
Chị đông TT Khoái Châu 13 80 500
2 Kim Động Thêm & Dương Tả Hà - Hưng An 25 200 1,100
    Ông Vang Tả Hà - Hưng An 8 30 400
    Anh Cơ Xã Phú Thịnh 20 80 500
3 Văn giang Nguyên Hồ Bắc Xã Cửu Cao     800
Cộng 87 460 6,200