Hậu Giang
TT Huyện Trạm sữa Hộ Đàn bò SL sữa/ ngày(kg)
1 Châu Thành          
Cộng