Hòa Bình
TT Huyện Trạm sữa Hộ Đàn bò SL sữa/ ngày(kg)
1 Lương sơn Trạm Dung Nhuận Trạch 25 120 250
Thăng thúy Nhuận Trạch 300
Trạm thăng Lâm sơn 259
Cộng 25 120 809