Quy trình chăn nuôi bê trong và ngoài nước

Quy trình chăn nuôi bê trong và ngoài nước

Quy trình chăn nuôi bê trong và ngoài nước

Các bài viết về ngành sữa

Chăm sóc và đỡ đẻ cho bò sữa

Bò cái sắp đẻ tách khỏi đàn 15 ngày trước khi đẻ, theo dõi thường xuyên để có thể can thiệp kịp thời nếu có biến cố xảy ra.

Quy trình chăn nuôi bê

I. Khẩu phần ăn cho bê đang sử dụng tại trại bò VNFM tính cho 01 bê con khi mới sinh ra