Bắc Ninh
TT Huyện Trạm sữa Hộ Đàn bò SL sữa/ ngày(kg)
1 Tiên Du Lê đắc Vinh Thượng -Cảnh Hưng 120 300 1,000
Lê đắc Quý Thượng -Cảnh Hưng 1,000
Nguyễn Bá Lâm Trung -Cảnh Hưng 700
2 Từ sơn Nguyễn văn Bích Dương Lôi - Tân Hồng 11 31 350
Cộng 131 331 3,050