Gia Lai - HAGL

Hoàng Anh Gia Lai:

Tổng đàn: 10000 con