Cần Thơ
TT Huyện Trạm sữa Hộ Đàn bò SL sữa/ ngày(kg)
1 Nông trường sông hậu     1 210 1,300
2 Quận Ninh Kiều HTX bò Sữa Long Hòa   13 150 900
Cộng 14 360 2,200