Tây Ninh
TT Huyện Trạm sữa Hộ Đàn bò SL sữa/ ngày(kg)
1 Tràng Bảng     132 2,417 9,900
Cộng 132 2,417 9,900