Đồng Nai
TT Huyện Trạm sữa Hộ Đàn bò SL sữa/ ngày(kg)
1 Công Ty bò Sữa Long Thành     1 600 9,000
2 Long Thành     200 1,300 19,500
Cộng 2001 1,900 28,500