Hà Nam
TT Huyện Trạm sữa Hộ Đàn bò SL sữa/ ngày(kg)
1 Duy Tiên Anh Sơn HTXNN Mộc Bắc 8 30 400
Tống văn Bính Dĩ phố - Mộc Bắc 11 80 900
Nguyên Văn Khu Chuyên Ngoai 12 52 400
2 Kim Bảng   Ba sao, Khả Phong 27 90 1,000
Cộng 58 252 2,700