Chăm sóc bê trưởng thành

Chăm sóc bê trưởng thành

Chăm sóc bê trưởng thành

Các bài viết về ngành sữa

Hai hướng tiếp cận để giảm tỷ lệ tử vong bê

Hai yếu tố chính để xác định sức khỏe của con bê và sự sống còn trong những tuần đầu tiên của cuộc sống - hệ thống miễn dịch và vi sinh đường ruột của mình.

Thai chết lưu và sự sống sót bê

Bạn sẽ sớm có thể cải thiện khả năng có một con bê con sinh sống trên mặt đất, đặc biệt là từ một con bê con bò đầu tiên, bởi nhìn kỹ được chứng minh con bò cho tỉ lệ sống sót do con bê được xuất bản vào đầu năm 2008.